Resultater lag 2 100m

1 Ulf Nylund Storsteinnes V73
**9X* 49 9XX** 49 9XXX* 49 9*X*XX**X9 98 99*9*X9*X9 95
15 Skudd 147 25 Skudd 245 35 Skudd 340
2 Evald Andersen Balsfjord V65
*X*** 50 **XX9 49 ****X 50 ***99*9X** 97 9X9XXXXXXX 98
15 Skudd 149 25 Skudd 246 35 Skudd 344
3 Odd Asbjørn Berglund Balsfjord V65
***X* 50 **9X* 49 9*9*9 47 X99*XXXX*X 98 8XX***X9X8 95
15 Skudd 146 25 Skudd 244 35 Skudd 339
4
5
6
7
8
9
10

MLRes - www.megalink.no 10:18 - 12.05.2018