Resultater lag 2 15m

1 Evald Andersen Balsfjord V65
*XXX* 50 *X*X* 50 XXX*9 49 *XX*XX*X*X 100 *9*9*XX*9* 97
15 Skudd 149 25 Skudd 249 35 Skudd 346
2 Helmuth Larsen Balsfjord V73
XX*X* 50 XX9X* 49 X9*X9 48 X99X9X*X9X 96 99XX*X*XXX 98
15 Skudd 147 25 Skudd 243 35 Skudd 341
3 Stig Anders J. Larsen Balsfjord 3
XX*X 40 9898X 44 99XXX 48 9989999*9* 91 *XXXX**X** 100
15 Skudd 132 25 Skudd 223 35 Skudd 323
4 Steinar Engstad Skibotn V55
*X9XX 49 **888 44 *XXX* 50 *89999*XXX 94 XX**9*XXXX 99
15 Skudd 143 25 Skudd 237 35 Skudd 336
5 Loyd Olaf Nilsen Storsteinnes 4 NM
9*XX9 48 X9888 43 X*9X9 48 7879*8*9X9 87 X99X**XXXX 98
15 Skudd 139 25 Skudd 226 35 Skudd 324
6 Werner Myrslett Storsteinnes 3
*XX** 50 3X978 37 9999X 46 79XX*8X*9X 93 X99X9**X9X 96
15 Skudd 133 25 Skudd 226 35 Skudd 322
7 Johanne Finnstø Storfjord NU KFP
XX88X 46 97999 43 **988 45 9878878897 79 0
15 Skudd 134 25 Skudd 213 35 Skudd 213
8 Anita Helene Mikkelsen Storfjord NV K
**9X* 49 *99XX 48 X9*X* 49 *XXX999XXX 97 0
15 Skudd 146 25 Skudd 243 35 Skudd 243
9 Maria Wingstad Balsfjord NV K
9XXXX 49 999*X 47 79989 42 798898898X 84 898X9X*999 91
15 Skudd 138 25 Skudd 222 35 Skudd 313
10 Lill Tove Øvergård Balsfjord 1
9*XXX 49 X9*X9 48 X9X98 46 999XXX9997 91 99XX99XX99 94
15 Skudd 143 25 Skudd 234 35 Skudd 328

MLRes - www.megalink.no 15:19 - 10.02.2018